İlke ve Kurallar

BÜLBÜLZADE ÖĞRENCİ YURTLARI İLKE VE KURALLARI*

AMAÇ 
Madde 1.
Bu kuralların amacı; yurtların işletilmesi, yönetimi ve denetimi ile yurtlarda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilere rahat, düzenli, güvenli ve huzurlu bir barınma ve yaşam alanının sağlanmasıdır.

TANIMLAR 
Madde 2.
Burada “Yurt”, “BÜLBÜLZADE AYGÜN ERKEK ÖĞRENCİ YURDU ve BÜLBÜLZADE ERUSLU KIZ ÖĞRENCİ YURDU”nu,  “Öğrenci”, “Yurtta Kalan Öğrencileri” ifade eder.

ORGANLAR 
Madde 3.
Yurt organları:  a) Yurt Yönetim Kurulu  b) Yurt Yönetimi c) Disiplin Kurulu

YURT YÖNETİM KURULU 
Madde 4. 
Yurt Yönetim Kurulu; Bülbülzade Vakfı Başkanı, Yurtlar Genel Müdürü, Yurt Müdürleri, Vakıf Genel Sekreteri, Anadolu Öğrenci Birliği Üniversite ve Orta Öğretim Komisyonu başkanları’ndan oluşur. Yurt Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süre için seçilirler. Gerektiğinde bu süre uzatılır. Vakıf Başkanı Yönetim Kurulu Başkanıdır. 
Yurt Yönetim Kurulu; Yurtların genel yönetimi, gelişimi ve düzenlenmesi ile ilgili konularda kararlar alır, yurtta uygulanacak genel kural ve ilkeleri saptar, Kurul’a gelen şikayet ve önerileri inceleyip karara bağlar. Kurul her yıl Eylül ve Şubat aylarında toplanır.  Gerek görüldüğünde ayda bir, olağanüstü hallerde ise Başkan veya Yurtlar Genel Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. Anadolu Öğrenci Birliği Öğrenci Temsilcisi veya Yurt Öğrenci Temsilcisi, Yurt Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine kurula katılır.
 

YURT YÖNETİMİ 
Madde 5. 
Yurtlar Genel Müdürü, yurtların yönetim ve geliştirilmesinde izlenecek yolu ve uygulama esaslarını tasarlar, saptar ve Yurt Yönetim Kurulu’nun incelemesine ve onayına sunar. Yurt Yönetim Kurulu’nun gündemini hazırlar, sekreteryasını yürütür, kararlarını uygulamaya koyar. Yurt Müdürleri, yurda öğrenci kabul edilmesini, bunlarla ilgili kayıtların tutulmasını sağlar. Her yurt müdürü yurdunda kalan öğrencilerin toplumsal ve kültürel gelişimlerine yardımcı olur, yurdun disiplinini korumak için yönetmeliklere göre kendisine tanınan her türlü önlemi alır ve disiplin yetkisini kullanır. Yurt personelinin yönetiminden sorumludur. Yurdun demirbaş ve takibe tabi malzemesinin iyi kullanılmasını, korunmasını, bakımını ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.

 

DİSİPLİN KURULU

Madde 6.

Disiplin Kurulu, yurt müdürü / müdür yardımcısı, yönetim memuru ve öğrenci temsilcisinden oluşur.

YURDA ALINMA VE YURTTA KALMA 
Madde 7.
Yurtta kalmak isteyenlerin; Gaziantep’teki üniversitelere kayıt hakkını kazanmış yerli veya yabancı önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencisi olmaları, Yurt Yönetim Kurulu’nca saptanan şekil, süre ve kurallara uygun olarak Yurt Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekir. Şehrimizde dil öğrenen yabancı uyruklu öğrenciler, üniversiteye hazırlanan lise mezunları, KPSS’ye hazırlanan üniversite mezunu öğrenciler ile formasyon, intörn ve staj öğrencileri de yurt yönetiminin uygun görmesi halinde sürekli veya geçici olarak yurtta barınabilirler.

Madde 8. 
Yurda öğrenci kabul ve yerleştirme işlemi her akademik yıl için mevcut yurt kapasitesi ve belirlenen esaslar doğrultusunda yapılır. Akademik Takvimde belirtilen dönem başlangıç ve bitiş tarihleri, yurdun açılış ve kapanış tarihleri olarak kabul edilir.

Madde 9.
Yurt Yönetim Kurulu, yurtta kalmaları yetkili ve ilgili makamlarca sakıncalı görülen öğrencilerin yurda alınmalarını yasaklayabilir, ya da yurt ile ilişiklerini kesebilir.

Madde 10. 
Disiplin Kurulu tarafından verilen yurttan çıkarma kararlarına karşı öğrencinin kendisi beş gün içinde Yurt Yönetim Kurulu’na bir dilekçe ile itirazda bulunabilir. Ancak itiraz, çıkarma kararının uygulanmasını durdurmaz. 
 

YURTTAN AYRILMA
Madde 11. 
Yurtta kalmakta olan öğrenciler dönem içerisinde ve dönem sonlarında yurttan ayrılmadan önce Yurt Yönetimine başvurarak ayrılma işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Yurttan habersizce ayrılan öğrencilerin odalarında bırakmış oldukları eşyalar Yurt Yönetimince toplanarak depoya alınır. 30 gün süresince öğrenci tarafından alınmayan eşyalar elden çıkartılır. Depoya alınan bu eşyaların olası hasar veya kayıplarından Yurt Yönetimi sorumlu değildir.
Madde 12.
Yılsonunda, bir sonraki eğitim yılı için yurtta kalmaya devam etmek isteyen öğrenciler, yeniden Yurt Kayıt Sözleşmesini imzalayıp, avans ücretini belirtilen süre ve koşullara göre, Yurt Yönetimine teslim etmek sureti ile kayıtlarını yenilerler. Bu işlemi yapmayan öğrencilere yer tahsisi yapılmaz. Başvuruda bulunmayan öğrencilerin sonradan yurt isteğinde bulunmaları halinde, talepleri yeni öğrenci kayıtları kapsamında değerlendirilir.
Madde 13. 
Kendisine tahsis edilmiş olan odasını değiştirmek isteyen öğrencilerin Yurt Yönetimi’ne şahsen başvuruda bulunmaları gerekir. Başvurular o andaki durumuna göre değerlendirilir. Yurt yönetimi gerek gördüğünde herhangi bir başvuru olmaksızın da öğrenci odasını değiştirebilir.
Madde 14.
Yurtta kalan öğrenci, yurt yönetiminden teslim aldığı bütün eşya ve malzemeden sorumludur. Öğrenci yurttan ayrılırken teslim aldığı tüm malzemeyi Yurt Yönetimine eksiksiz ve hasarsız olarak teslim etmekle yükümlüdür. Kayıp ve hasarlı eşya / malzeme bedeli (çıkış anındaki rayiç bedel üzerinden) öğrenciden tahsil edilir. Öğrencinin bedeli kendisine tanınan süre içerisinde ödememesi durumunda bu tarihten itibaren borcun kanunen tahsilatı yoluna gidilir ve yine bu tarihten itibaren öğrencinin hiçbir başvurusu işleme konmaz, belgeleri teslim edilmez.

 

DİSİPLİN İŞLEMLERİ
Madde 15.
Yurdun düzen ve disiplinini bozucu davranışları görülen veya öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışları saptanan öğrenciler hakkında, Yurt Müdürlüğü’nce “Uyarma” ve “Kınama” cezaları verilebilir. Yurt İlke ve Kuralları ile Yurt Kayıt Sözleşmesi’nde belirtilen hususlara aykırı davranışları görülen öğrencilerin durumları Yurt Müdürü tarafından görüşülmek üzere Disiplin Kurulu’na sevk edilir.
Madde 16. 
Uyarma cezası gerektiren durum ve davranışlar şunlardır:

a) Öğrencilik sıfatının gerektirdiği ağır başlılığa yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmak.

b) Odasını, ortak kullanım alanlarını ve çevresini temiz ve düzenli tutmamak, temizlik yapılmasına engel teşkil etmek.
c) Ses ve görüntü cihazlarını çevredekileri rahatsız edici şekilde kullanmak.
d) Yurt Yönetimince kendisinden istenen açıklamaları geçerli bir neden olmadan zamanında yapmamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak, zamanında cevap vermemek, yurt yöneticilerinin çalışmalarını güçleştirmek.
e) Yurt Yönetiminden izin almadan bir yarıyılda üç kez geç giriş yapmak.
f) Bir yarıyılda 5 gün izinsiz devamsızlık yapmak (Parmak İzi giriş sistem kayıtları yeterli kanıt sayılacaktır).
g) Yurt Yönetimince belirlenen alanlar ve saatler dışında ziyaretçi kabul etmek. 
h) Ortak alanlarda bulunan demirbaş eşyaya zarar vermek, bu eşyayı öğrenci odalarına ve/veya başka alanlara taşımak.
i) Yurt Yönetimi tarafından yapılan duyurularda belirtilen hususlara uymamak.
j) Yurt girişleri ve yaya yollarında geçişi engelleyecek şekilde aracını park etmek.
k) Oda penceresinin dışına ayakkabı, yiyecek, vb. malzeme koymak ve/veya elbise vb. asarak görüntü kirliliği oluşturmak.
l) Pencerelerden dışarıya herhangi bir cisim atmak, çevreyi rahatsız edecek şekilde bağırmak.

m) Yurt Müdürlüğü'nün yazılı izni olmaksızın odada evcil hayvan beslemek.
n) Yurdun herhangi bir alanında yemek pişirmek, katlara yemek çıkarmak, yurdun demirbaş eşyalarını kullanım alanı dışına (odalara bardak, çatal, kaşık, tabak vb ) çıkarmak.
o) Odada bozulabilecek veya çevreye rahatsızlık verebilecek yiyecek, içecek vb. bulundurmak.
p) Ayakkabılık ve oda dışında; herhangi bir yere ayakkabı, terlik vb. özel eşya bırakmak. 
r) Yurt İdaresince belirlenmiş olan çöp toplama saatleri dışında oda kapısı dışına çöp kovasını bırakmak.
s) Kayıt ile ilgili olarak Yurt İdaresi'nce kendisinden istenen fotoğraf, evrak ve bilgileri teslim etmemek.

Madde 17.
Kınama cezasını gerektiren tutum ve davranışlar şunlardır:
a) Uyarı cezasında belirtilen hususları tekrarlamak.
b) Duvarlara, kapılara, masalara, demirbaş eşyaya zarar vermek, üzerine yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek, yapıştırmak, Yurt Müdürlüğü’nün onayını almamış herhangi bir duyuru veya afişi asmak, yurt odalarını, tesislerini, çevresini amaç dışı kullanmak,
c) Yurt Müdürlüğü’nce kendisinden istenen bilgileri eksik veya yanlış vermek, yalan beyanda bulunmak (telefon numaraları, ikametgah bilgileri, vb.) ve bilgilerinde değişiklik olması durumunda bilgilerini güncellememek.
d) Yurt Yönetiminin astığı ya da asılmasına izin verdiği duyuruları koparmak, yırtmak, değiştirmek, üzerine yazı yazmak

e) Başkasına ait eşyaları izinsiz olarak kullanmak veya zarar vermek.

f)Yurt Yönetici ve görevlilerinin görev yapmalarını güçleştirmek, engellemek,

g) Oda arkadaşlarını ve başkalarını rahatsız etmek (onur kırıcı söylem ve davranışlarda bulunmak, hakaret etmek, tartışmalarla çevreye rahatsızlık vermek )

h) Öğrenci odalarında ve genel alanlarda, Yurt Yönetimince kullanılmasına izin verilmeyen, yangın ve benzeri tehlikelere yol açabilecek elektrikli ve gazlı araç ve gereçleri bulundurmak ve kullanmak

ı) Network sistemine bilinçli olarak zarar vermek (acces pointlere zarar vermek, vb.)

i) Yurt internetinden genel ahlaka aykırı sitelere girmek; yurda genel ahlaka aykırı yayınları getirmek,

j) Komşuları rahatsız edecek tutum, tavır ve davranışlarda bulunmak, odadayken perdeleri açık tutmak,
k) Odada ve yurdun diğer iç alanlarında sigara ve benzeri tütün mamülleri içmek (odada bulunan izmarit, sigara kokusu ve dumanı kanıt teşkil eder).
l) Bir yarıyılda 10 gün izinsiz devamsızlık yapmak (Parmak İzi giriş sistem kayıtları yeterli kanıt sayılacaktır).

m) Kumar oynamakta kullanılan araç ve gereçleri (iskambil kağıdı, okey takımı, tavla vb.) bulundurmak.

n)Yurt Kayıt Sözleşmesi’nde belirtilen hususlara uymamak.

Madde 18.
Aşağıdaki maddelerin kapsamına giren davranışlarda bulunan öğrenciler bir haftadan bir aya kadar geçici olarak Disiplin Kurulu kararı ile yurttan çıkarılırlar. Öğrenci bu sürenin, yurt ücretini öder.
a) Yurt ve eklentilerinde kavga etmek.
b) Yurt ve yurt çevresinde alkollü içki bulundurmak, alkollü içki içmek.
c) Yurdun mallarına ve tesislerine zarar vermek.
d) Öğrencileri, yurt / yurt yönetimi aleyhinde kışkırtmak.

e) Oda anahtarını başkasına vermek veya başkasından almak, Yurt Yönetiminden izinsiz olarak odasında veya yurt binasının diğer alanlarında herhangi bir kişiyi (aile fertleri dahil) barındırmak,

f) Kınama cezası aldıktan sonra benzer davranışları tekrarlamak.
g) Yurt Müdürlüğü ve diğer yetkili organlarca konulan kural ve yasaklara uymamak, yönetici ve görevlilere müdahale etmek, uyarı ve ihtarları dinlememek.
h) Yukarıda sözü edilenlerin dışında, ahlak ve adaba aykırı ve öğrencilikle bağdaşmayan davranışlarda bulunmak.

Madde 19. 
Aşağıdaki maddelerin kapsamına giren davranışlarda bulunan öğrenciler,  bir yarıyıldan az olmamak kaydı ile geçici veya kesin olarak Disiplin Kurulu kararı ve Yurt Yönetim Kurulu onayı ile yurttan çıkarılırlar. Öğrenci bu sürenin, yurt ücretini öder.
a) Yurtta silah, patlayıcı, yanıcı, yaralayıcı ya da zedeleyici araç ve gereç bulundurmak, kullanmak.
b) Kumar oynamak ve oynatmak,
c) Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya yurtta bulundurmak.
d) Hırsızlık yapmak.
e) Yurt yöneticilerine / sakinlerine ahlak dışı ve kaba davranışlar sergilemek (iftira, tehdit, hakaret, fiziki müdahale, vb.).
f) Yüz kızartıcı suç işlemek veya böyle bir suçtan dolayı hükümlü duruma düşmek.
g) 18. Maddede sayılanlardan ceza aldıktan sonra benzer davranışları tekrarlamak.
h) Yurt İdaresini bilgilendirmeksizin bir yarıyılda 30 gün veya daha fazla devamsızlık yapmak (Parmak İzi giriş sistem kayıtları yeterli kanıt sayılacaktır).
ı) Herhangi bir terör örgütüne üye olmak, örgütün propagandasını yapmak; ırk, din, mezhep, bölge, il farkını gözeterek öğrenciler arasında huzursuzluk çıkarmak.
Madde 20.
Yurttan “Uzaklaştırma Cezası” alan öğrenciler ceza süreleri içerisinde yurt binası ve eklentilerine giremezler, yurtta kalamazlar. Yapılabilecek itirazlar uygulamayı engellemez.

 

ÖNGÖRÜLMEMİŞ DİSİPLİN SUÇLARI
Madde 21. 17, 18 ve19. Maddelerde yer almayan benzeri fiiller için de bu maddelerin o fiile uyan hükümleri uygulanır.

Madde 22.
Disiplin cezasının belirlenmesinde, ayni cezanın verilmesini gerektiren birden fazla suçun islenmesi veya toplu suç islemeye teşvik ağırlaştırıcı neden sayılır. İkinci kez ayni cezayı alan öğrencinin cezası bir üst cezaya dönüşür. 
Yurt İlke ve Kuralları’nda belirtilen suçların islenmesine başkalarını zorlayan veya teşvik edenlere de suçu isleyenlere verilen ceza verilir.  

Madde 23.
Uyarma ve kınama cezaları Yurt Müdürü ve Yöneticileri tarafından, Çıkarma cezaları, Disiplin Kurulu’nca karara bağlanır. Otuz günden fazla geçici ve kesin çıkarma kararları Yurt Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Öğrencinin aldığı her ceza kartına islenir. Uyarma dışındaki cezalar örgenciye ve / veya ailesine yazılı olarak bildirilir.

Madde 24.
Çıkarma kararının uygulanması için bildirimin aileye ulaşması koşulu aranmaz. Ancak, yurttan kaydı silinecek öğrenciye süre tanınıp tanınmayacağını Yurt Yönetim Kurulu karar verir.  
Madde 25. 
Öğrenci disiplin cezasının kendisine bildirilmesini izleyen 7 gün içinde itiraz edebilir. İtiraz uygulamayı durdurmaz. Disiplin Kurulu kararına itiraz Yurt Yönetim Kurulu'na, Yurt Yönetim Kurulu'nun kararına itiraz Gaziantep yerel mahkemelerine yapılır.  
 

ODA VE EŞYA GÜVENLİĞİ
Madde 26.
Oda güvenliği konusunda sorumluluk tamamen öğrenciye aittir. Öğrencilerden, dışarı çıkarken dolaplarını ve odalarını kapalı ve kilitli tutmaları beklenir. İhmal nedeniyle oluşabilecek kayıp ve hasarlardan Yurt Yönetimi sorumlu tutulamaz. 
Madde 27. Odalarda bulundurulan özel eşyalardan öğrenci doğrudan sorumludur. Odalarda değerli eşya veya nakit bulundurulmaması Yurt Yönetimi tarafından tavsiye edilmektedir. Yurt Yönetimi kendisine teslim edilmeyen bu tür eşyanın kaybolması veya hasar görmesinden sorumlu tutulamaz.
Madde 28.
Yurtta kalan öğrencilerin odası ve eşyası güvenlik, temizlik ve Yurt İlke ve Kuralları’na uyulup uyulmadığının belirlenmesi amacıyla Yurt Yönetimi tarafından kontrol edilebilir. Herhangi bir olumsuzluk tespit edildiğinde bu durum tutanak ile saptanır. Gerek görüldüğünde yurda getirilen, yurttan götürülen veya emanete teslim edilen eşya da görevlilerce kontrol edilebilir.

Madde 29.
Tatil sürelerinde veya herhangi bir nedenle yurttan ayrılan öğrenci şahsi eşyasını beraberinde götürmek zorundadır. Bırakılan eşyadan Yurt Yönetimi sorumlu değildir. 
Madde 30.
Yurtta kalan bütün öğrenciler yurda verdikleri hasarın ve zimmetlerinde bulunurken eksilen malzemelerin bedelini ödemekle yükümlüdürler. Yurtta sebep olunan hasarların karşılığı ödeme günündeki maliyet üzerinden hasar verene ödetilir. Ortak kullanıma sunulan yurt eşyalarının tahribi veya kaybı halinde, sorumlusu bulunmadığı takdirde bedeli ortak kullananlardan tahsil edilir.

 

YURT ÜCRETLERİ

Madde 31.
Yurt ücreti günün koşullarına göre her yıl yeniden belirlenir. Ücret Yıllıktır. Ne var ki öğrencinin durumuna göre sözleşme anında belirlenmek kaydıyla tek dönemlik kayıt yapılabilinir. Boş yer bulunması ve yurt yönetiminin uygun görmesi durumunda daha kısa süreli konaklama hizmeti de verilebilinir.

Madde 32.
Yurt ücretleri peşin veya taksitte ödenir. Taksitle ödeme yapılması halinde kalınacak ayın ücreti peşin alınır. Yıllık ücret ve depozito ücreti toplamı kadar / karşılığında senet imzalatılır. Yurt ücretini zamanında ödemeyenler, uyarıldıkları halde ödeme yapmazlarsa; ikinci aydan sonra senetleri icraya verilerek, yurt ile ilişkilerinin kesilmesi için Yönetim Kurulu’na teklif sunulur.
Madde 33. 
Öğrencinin, kurum tarafından güvenliğinin sağlanmaması, barınma, beslenme ve diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılanmaması, hizmet sunum taahhütnamesinde yer alan kurumun yükümlülüklerini yerine getirmemesi dışındaki nedenlerle kurumdan ayrılması hâlinde, öğrenci, kurumda barınma hizmeti aldığı aylara ait ücret ve içinde bulunulan ayın ücreti ile kayıt esnasında belirlenen ücretin yüzde otuzunu ( % 30 )kuruma ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Madde 34.
Yaz Dönemi ve Yaz Okulu Yurt ücretleri

Yıllık ücretler, yaz okulu ücretini kapsamaz. Yıllık ücret Gaziantep Üniversitelerinin akademik dönemini kapsar.

Temmuz, Ağustos aylarında yurtta öğrenci barındırma ücret ve şartlarını Yurt Yönetim Kurulu belirler. Akademik yıl içerisinde kaydı devam eden öğrencinin yarıyıl tatili, resmi tatil, hafta sonu tatili veya diğer sebeplerle izinli olduğu günler; aylık ücret ödemelerinden bağımsız değerlendirilemez ve aylık yurt ücretinden düşülemez.

Öğrencinin yurtta kalmadığı, ancak yurtta yerinin saklı tutulduğu izin, rapor ve geçici çıkarma gibi durumlarda da yurt ücretini öder. Ayın 10’nundan itibaren gerçekleşecek ayrılmalarda o ayın ücreti tam alınır. 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 35.
Yurtta kalmakta olan öğrencilerden hasta olanlar refakatçi ile yurtta kalamaz. Bu durumda olan bir öğrencinin bir sağlık kuruluşuna veya evine gitmesi gerekir. 
Madde 36.
Ziyaretçiler ancak ziyaret edilen öğrenci tarafından Yurt Yönetimi’ne kayıt yaptırması koşulu ile 08:30 - 22:30 saatleri arasında belirlenen alanlarda misafir edilebilir. Ziyaretçilerin öğrenci odalarına çıkmalarına veya odalarda konaklamalarına müsaade edilmez. Ziyaretçilerin kurallara uymamalarından ve verebilecekleri tüm zararlardan ziyaret edilen öğrenci sorumludur. 
Madde 37.
Burada yer almayan konularda ÖZEL ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ’nin ilgili hükümleri ve disiplin hükümlerini düzenleyen 32, 33, 34. maddeleri uygulanır.

*Bu İlke ve Kurallar, Özel Öğrenci Yurtları Yönetmenliği’ne dayanılarak hazırlanmış; Yurt Yönetim Kurulunun 11.09.2012 tarihli kararıyla yürürlüğe konulmuş, 19.09.2019 tarihinde ise revize edilmiştir.

Whatsapp Destek